fbpx
Telefoonnummer

078-6411124

Email

info@firstclass-sports.nl

Openingstijden

ma-do: 06:00-22:00 vr 06:00-20:00 za/zo 08:00-16:00

Gegevens:

Statutaire naam: FIRST CLASS SPORTS PAPENDRECHT B.V.

Straat + huisnummer: Visschersbuurt 1

Postcode + woonplaats: 3356AE Papendrecht

Provincie: Zuid-Holland

Telefoonnummer: +31(0)78 64 111 24

BTW nummer.: NL858896370B01

KvK nummer: 71902821

Rekening nummer: NL 24 INGB 0008 4450 87

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van First Class Sports te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.firstclass-sports.nl.

First Class Sports: Daarmee bedoelen we First Class Sports Papendrecht B.V. en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam First Class Sports.


First Class Sports ledenpas: Dit is jouw pas om te kunnen sporten bij First Class Sports.


Gastheer/vrouw: Onze First Class Sports medewerker die zorgt voor het beheer van First Class Sports.


Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving. De ingangsdatum wordt opgeschoven als je gebruik maakt van een promotie, bijvoorbeeld gratis sporten tot 1 juli. Als je je dan bijvoorbeeld op 12 mei inschrijft, is de ingangsdatum van je overeenkomst 1 juli. De periode tussen 12 mei en 1 juli kun je uiteraard al sporten en ben je in het geval van deze promotie geen betaling schuldig, onder voorbehoud van artikel 6. Dit laat onverlet dat deze voorwaarden van toepassing zullen zijn vanaf het moment van inschrijving.

Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van First Class Sports. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.


Lid/ Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. First Class Sports kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de First Class Sports ledenpas is.

Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen First Class Sports en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a. Je bent welkom om lid te worden bij First Class Sports. Dit kan op de volgende manieren:
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.firstclass-sports.nl); of
2. Aan de balie van First Class Sports door het invullen van het papieren inschrijfformulier.

b. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 10c van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving bij de balie van First Class Sports. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan First Class Sports naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

c. Als je lid wordt van First Class Sports, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan First Class Sports besluiten de overeenkomst te beëindigen. Om First Class Sports binnen te komen heb je jouw eigen First Class Sports pas nodig.

ARTIKEL 3: FIRST CLASS SPORTS PAS

a. De First Class Sports pas is eigendom van First Class Sports en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst.

b. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders. Als je iemand mee wilt nemen die geen lid is, kan deze persoon uiteraard een dagpas kopen.

c. Jij bent als Lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de First Class Sports pas en het lidmaatschap.

 d. Indien je je First Class Sports pas kwijtraakt, beschadigd of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe pas aanschaffen aan de balie bij First Class Sports. Hierdoor wordt een gestolen pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas bedraagt €15,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan aan de balie waarna de pas geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de balie van First Class Sports.

b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan.

 c. Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je ook aan de balie een dagpas kopen. Je kunt met de dagpas ook gebruik maken van de groepslessen. De dagpas geeft eenmalige toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd.

ARTIKEL 5: AANBIEDINGEN

a. Wij bieden nieuwe leden verschillende aanbiedingen aan. Actuele informatie, waaronder de tarieven van de aanbiedingen, is te vinden op www.firstclass-sports.nl of is aan de balie van First Class Sports op te vragen

b. In de periode van 6 maanden na beëindiging van het lidmaatschap van First Class Sports is het niet mogelijk om gebruik te maken van enige aanbieding bij het opnieuw aangaan van een overeenkomst.

ARTIKEL 6: EXTRA’S

a. Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm verschillende extra’s aan. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor extra’s, is te vinden op www.firstclass-sports.nl of is aan de balie van First Class Sports op te vragen.

b. Je kunt een extra nemen bij het aangaan van je overeenkomst maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een extra kan ook op ieder moment worden afgemeld gedurende de overeenkomst. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop je je hebt aangemeld voor de extra met inachtneming van tenminste 30 dagen opzegtermijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. De extra eindigt in ieder geval bij afloop van de overeenkomst.

c. Indien je de extra later aangaat dan de start van je lidmaatschap, dan is de ingangsdatum van de extra de eerste dag van de eerstvolgende betaaltermijn nadat First Class Sports de aanmelding voor de extra heeft ontvangen. Op de extra’s zijn de artikelen 2a, 2b, 2c en 4 van overeenkomstige toepassing. De Extra wordt per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken. Over de tijd tussen activering en de eerste dag van de volgende 4 wekelijkse betalingsperiode kan je naar rato een aanvullende betaling voor de Extra verschuldigd zijn. De betaling voor een extra zal worden toegevoegd aan de betaling van het lidmaatschapsgeld en ineens worden geïncasseerd.

d. In geval van de extra “groepslessen” mag je binnen de openingstijden onbeperkt gebruik maken van de live groepslesfaciliteiten van First Class Sports. Voor iedere live groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol). First Class Sports kan als voorwaarde stellen dat live groepslessen gereserveerd dienen te worden op een door First Class Sports te bepalen wijze.

ARTIKEL 7: TARIEVEN EN BETALING

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op te vragen aan de balie van First Class Sports.

b. Als je lid wordt bij First Class Sports kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

c. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

d. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de balie en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via een online betaling of kaartbetaling aan de balie. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd.

e. Indien je kiest voor betaling per maand bij een overeenkomst voor een jaar, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de balie en de volgende betalingen vooruit per maand via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand. Onze incassoperiode bedraagt 1 maand. Dit betekent dat we 12 incasso’s uitvoeren per jaar.

f. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.

g. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

h. Een keer per jaar mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

i. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 8: OPENINGSTIJDEN

a. First Class Sports geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen. Soms zullen wij First Class Sports dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in First Class Sports moeten uitvoeren.

b. We willen First Class Sports goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 9: WIJZIGING GROEPSLESSEN

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster kunnen aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 10: BLESSURE

a. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

b. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

ARTIKEL 11: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

c. Je kunt je overeenkomst alleen per email opzeggen.

d. Wij streven ernaar om in First Class Sports een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan First Class Sports je de toegang tot First Class Sports ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan First Class Sports.

e. Samen sporten wordt bij First Class Sports gestimuleerd. Het coachen van andere sporters bij First Class Sports wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.

f. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, kan First Class Sports hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening brengen en de toegang tot First Class Sports blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan First Class Sports de overeenkomst beëindigen.

ARTIKEL 12: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden actieve begeleiding door het personeel van First Class Sports. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven bij First Class Sports. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

b. First Class Sports en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in First Class Sports.

c. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar First Class Sports. First Class Sports stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. First Class Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

ARTIKEL 13: KLACHTEN

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen bij First Class Sports zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw en in tweede instantie tot het contact formulier op de website.


ARTIKEL 14: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. First Class Sports verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. In de privacyverklaring van First Class Sports wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van First Class Sports kun je terugvinden op onze website.

c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om First Class Sports, maken wij gebruik van video en audio toezichtapparatuur om First Class Sports 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzalen en het buitenterrein, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

ARTIKEL 15: CONTACTGEGEVENS FIRST CLASS SPORTS

a. De contactgegevens zijn:
E-mail: info@firstclass-sports.nl
Postadres: Visschersbuurt 1, 3356 AE Papendrecht, Nederland

b. Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op de website van First Class Sports: www.firstclass-sports.nl.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met First Class Sports aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en First Class Sports zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Versie per 31 oktober 2020

First Class Sports Papendrecht is onderdeel van: